Nasza oferta

Nowe usługi wdrożone dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Badania własności mechanicznych

 • Statyczne próby rozciągania w pokojowej i podwyższonej temperaturze
 • Badania udarności w pokojowej, podwyższonej i obniżonej temperaturze oraz po starzeniu
 • Pomiary twardości metodą Rockwella, Brinella i Vickersa
 • Badania technologiczne : próba zginania, łamania, ściskania i spęczania
 • Badania własności mechanicznych ( charakterystyka ) śrub, wkrętów, nakrętek, podkładek sprężystych, sprężyn, amortyzatorów itd.
 • Próby obciążeń zawiesi, lin, haków, kluczy, łańcuchów, szekli itd.

Badania metalograficzne

 • Badania mikrostruktury metali i stopów
 • Badania jakości obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Próba Baumanna
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi
 • Badania wielkości ziarna austenitu
 • Badania makrostruktury
 • Wykrywanie i ocena przypaleń szlifierskich
 • Pomiary mikrotwardości metodą Hannemanna
 • Badania jakości połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych
 • Badania jakości powłok galwanicznych
 • Ekspertyzy materiałoznawcze w celu określenia przyczyny zniszczenia części maszyn i urządzeń ( np. kół zębatych, wałków )
 • Wykonywanie mikrofotografii i makrofotografii

Badania nieniszczące

 • Badania nieniszczące defektoskopowe złączy spawanych, odlewów, odkuwek i innych wyrobów hutniczych metodą:
 • wizualną,
 • radiograficzną,
 • ultradźwiękową,
 • magnetyczno-proszkową,
 • penetracyjną.

Badania chemiczne i fizykochemiczne

 • Analiza chemiczna stali, staliwa i żeliwa obejmująca oznaczenie procentowej zawartości następujących pierwiastków: C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, W, B, Ti, Al, Cu, Co, As, Sn, Sb, Zn, Zr, Nb, Mg, Pb, metodą emisyjnej spektrometrii iskrowej.
 • Badania smarów, olejów, paliw i rozpuszczalników obejmujące następujące oznaczenia:
 • zawartość wody,
 • zawartość stałych ciał obcych,
 • gęstość,
 • lepkość,
 • odczyn,
 • wyciąg wodny,
 • działanie korodujące na metale.

Badania i pomiary metrologiczne

 • Sprawdzanie przyrządów do pomiarów długości i kąta
 • Sprawdzanie dynamometrów i kluczy dynamometrycznych
 • Kontrola okresowa narzędzi pomiarowych ( wzorcowanie suwmiarek, mikrometrów, płytek wzorcowych itd. )
 • Pomiary geometryczne części maszyn i urządzeń
 • Pomiary chropowatości powierzchni

Kompleksowe badania laboratoryjne

 • Kompleksowe badania laboratoryjne i pomiary śrub, nakrętek, wkrętów, podkładek sprężystych, sprężyn, amortyzatorów, itd. wg norm przedmiotowych i/lub warunków technicznych
 • Kompleksowe badania laboratoryjne złączy próbnych spawanych kwalifikacyjnych spawaczy wg ​PN-EN ISO 9606-1 i PN-EN ISO 9606-2
 • Kompleksowe badania laboratoryjne złączy próbnych spawanych dotyczących uznania technologii spawania wg ​PN-EN ISO 15614-1
 • Kompleksowe badania laboratoryjne złączy próbnych spawanych kwalifikacyjnych spawaczy, kwalifikacyjnych technologii spawania, śrub i nakrętek, wyrobów hutniczych ( np. blach, rur, profili ) oraz innych wyrobów wg warunków odbiorowych i pod nadzorem Towarzystw Klasyfikacyjnych DNV, ABS, GL, TŰV, BV, UDT, a także pod nadzorem Przedstawiciela Wojskowego 33 RPW
 • Kompleksowe badania laboratoryjne wykonywane w celu zidentyfikowania nieznanego materiału ( określenie gatunku materiału ) lub w celu potwierdzenia zgodności materiału z wystawionymi atestami

Inne usługi

 • Wykonywanie obróbki cieplnej próbek do badań laboratoryjnych
 • Wykonywanie obróbki cieplnej drobnych detali, części maszyn i urządzeń o masie do 20 kg
 • Wykonywanie obróbki mechanicznej precyzyjnej w zakresie próbek do badań laboratoryjnych
 • Wykonywanie obróbki mechanicznej precyzyjnej w zakresie detali małogabarytowych z branży poza laboratoryjnej.