Nowe usługi wdrożone dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej

 • Wykonywanie obróbki mechanicznej precyzyjnej w zakresie próbek do badań laboratoryjnych
 • Wykonywanie obróbki mechanicznej precyzyjnej w zakresie detali małogabarytowych z branży poza laboratoryjnej.

Badania własności mechanicznych

 • Statyczne próby rozciągania w pokojowej i podwyższonej temperaturze
 • Badania udarności w pokojowej, podwyższonej i obniżonej temperaturze oraz po starzeniu
 • Badania zmęczeniowe gotowych wyrobów w postaci wałków skrętnych
 • Pomiary twardości metodą Rockwella, Brinella i Vickersa
 • Badania technologiczne : próba zginania, łamania, ściskania, ścinania i spęczania
 • Badania własności mechanicznych ( charakterystyka ) śrub, wkrętów, nakrętek, podkładek sprężystych, sprężyn, amortyzatorów itd.
 • Wyznaczanie własności fizyko-mechanicznych gum, tworzyw, hermetyków, klei itp.
 • Próby obciążeń zawiesi, lin, haków, kluczy, łańcuchów, szekli itd.
 • Zrywanie lin i łączników linowych

Badania metalograficzne

 • Badania mikrostruktury metali i stopów
 • Badania jakości obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Próba Baumanna
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi
 • Badania wielkości ziarna austenitu
 • Badania makrostruktury
 • Wykrywanie i ocena przypaleń szlifierskich
 • Pomiary mikrotwardości metodą Hannemanna
 • Badania jakości połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych
 • Badania jakości powłok galwanicznych
 • Ekspertyzy materiałoznawcze w celu określenia przyczyny zniszczenia części maszyn i urządzeń ( np. kół zębatych, wałków )
 • Wykonywanie mikrofotografii i makrofotografii

Badania nieniszczące

 • Badania nieniszczące defektoskopowe złączy spawanych, odlewów, odkuwek i innych wyrobów hutniczych metodą wizualną, radiograficzną, ultradźwiękową, magnetyczno-proszkową i penetracyjną.
 • Pomiary grubości ścianki zbiorników, rur oraz innych elementów urządzeń ciśnieniowych metodą ultradźwiękową.

Badania chemiczne i fizykochemiczne

 • Analiza chemiczna stali, staliwa i żeliwa obejmująca oznaczenie procentowej zawartości następujących pierwiastków: C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, W, B, Ti, Al, Cu, Co, As, Sn, Sb, Zn, Zr, Nb, Mg, Pb, metodą emisyjnej spektrometrii iskrowej.
 • Badania smarów, olejów, paliw i rozpuszczalników obejmujące następujące oznaczenia:
  • liczby: zmydlania i kwasowa
  • temperatury: krzepnięcia, kroplenia, płynięcia i zapłonu
  • zawartość: wody, stałych ciał obcych i części lotnych, pozostałość po spopieleniu
  • gęstość, lepkość, odczyn, wyciąg wodny, działanie korodujące na metale, penetracja, stabilność, zdolność utrzymywania się na powierzchni metalu, skłonność do spływania i inne wymagane normami przedmiotowymi.
 • Badania jakości powłok galwanicznych obejmujące: stwierdzenie obecności, grubości, szczelności (porowatości), przyczepności oraz odporności korozyjnej.
 • Badania jakości farb i lakierów obejmujące następujące oznaczenia:
  • przy badaniu powłoki: grubość, ścieralność, stopień i czas wysychania. odporność na uderzenie, elastyczność twardość, przyczepność, odporność na zarysowanie i na działanie zmiennych temperatur, wody, mediów agresywnych i mgły solnej w komorze solnej.

Badania i pomiary metrologiczne

 • Sprawdzanie przyrządów do pomiarów długości i kąta
 • Sprawdzanie dynamometrów i kluczy dynamometrycznych
 • Kontrola okresowa narzędzi pomiarowych ( wzorcowanie suwmiarek, mikrometrów, płytek wzorcowych itd. )
 • Pomiary geometryczne części maszyn i urządzeń
 • Pomiary chropowatości powierzchni

Kompleksowe badania laboratoryjne

 • Kompleksowe badania laboratoryjne i pomiary śrub, nakrętek, wkrętów, podkładek sprężystych, sprężyn, amortyzatorów, itd. wg norm przedmiotowych i/lub warunków technicznych
 • Kompleksowe badania laboratoryjne ( dotyczące głównie własności fizyko-mechanicznych i fizyko-chemicznych ) gum, tworzyw, hermetyków, klei itd
 • Kompleksowe badania laboratoryjne złączy próbnych spawanych kwalifikacyjnych spawaczy wg
  PN-EN ISO 287-1
 • Kompleksowe badania laboratoryjne złączy próbnych spawanych dotyczących uznania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1
 • Kompleksowe badania laboratoryjne złączy próbnych spawanych kwalifikacyjnych spawaczy, kwalifikacyjnych technologii spawania, śrub i nakrętek, wyrobów hutniczych ( np. blach, rur, profili ) oraz innych wyrobów wg warunków odbiorowych i pod nadzorem Towarzystw Klasyfikacyjnych DNV, ABS, GL, TŰV, BV, UDT, a także pod nadzorem Przedstawiciela Wojskowego 33 RPW
 • Kompleksowe badania laboratoryjne wykonywane w celu zidentyfikowania nieznanego materiału ( określenie gatunku materiału ) lub w celu potwierdzenia zgodności materiału z wystawionymi atestami

Inne usługi

 • Wykonywanie obróbki cieplnej próbek do badań laboratoryjnych
 • Wykonywanie obróbki cieplnej drobnych detali, części maszyn i urządzeń o masie do 20 kg
 • Wykonywanie obróbki mechanicznej precyzyjnej w zakresie próbek do badań laboratoryjnych
 • Wykonywanie obróbki mechanicznej precyzyjnej w zakresie detali małogabarytowych z branży poza laboratoryjnej.